ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร มีความประสงค์ จะปรดกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้งอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 800,000.0 บาท(แปดแสนบาทถ้วน)

เอกสารประกวดราคาจ้าง