ตารางเรียน ฉบับที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2565

ตารางเรียน นักเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ฉบับที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศใช้ตั้งแต่งวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565