กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 2565


โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ได้จัดกิจรรม เดินทางไกล – อยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 -20 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรม เดินทางไกล และผจญภัย
กิจกรรมเล่นรอบกองไฟ