โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 

 

สถานที่ติดต่อ : 

237 บ้านสวนสน หมู่ที่ 9 ตำบลโพนงาม

อำเภอบุณฑริกจังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34230   

 

ช่องทางการติดต่อ :

โทรศัพท์: 045-376071

โทรสาร: 045-376105

อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร