โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

แนะนำโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

นายจงศักดิ์ อุทรามนตรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียนชุมชนและสังคม

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ / คำสั่ง

กลุ่มสาระการเรียนรู้

Learning Group

กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีเป้าหมายการดำเนินการที่สอดคล้องกับสถานะภาพการเรียนที่ดีในปัจจุบัน เพื่อเป้าหมายให้นักเรียนมีคุณภาพการเรียนที่ดียิ่งขึ้น

ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีสาระเพิ่มเติม 4 สาระ ได้แก่ สาระชีววิทยา สาระเคมี สาระฟิสิกส์ และสาระโลกดาราศาสตร์และอวกาศ. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์. ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

 

รายละเอียด

ภาษาอังกฤษ

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างหลากหลาย เพื่อสนองมาตรฐานสากล และกลุ่มประเทศ. อาเซียนภายใต้กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

 

 

รายละเอียด

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้ง ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทยและพลโลก และเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย

 

 

รายละเอียด

ภาษาไทย

ประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้ ๕ มาตรฐาน. และสาระการเรียนรู้ ๕ สาระ คือ การอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด. หลักการใช้ภาษา วรรณคดี

 

 

รายละเอียด

คณิตศาสตร์

จัดเป็น 3 สาระ ได้แก่จานวนและพีชคณิต การวัดและเราขาคณิต และสถิติ และความน่าจะเป็น จำนวนและพีชคณิต: เรียนรู้เกี่ยวกับ ระบบจำนวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจำนวนจริง

 

 

รายละเอียด

สุขศึกษา

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และ การปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อให้มีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดี

 

 

รายละเอียด

คู่มือสำหรับนักเรียน

 • ประกาศเรื่องคู่มือสำหรับประชาชน
 • การรับนักเรียน
 • การขอย้ายเข้าโรงเรียน
 • การขอย้ายออกจากโรงเรียน
 • การขอลาออกจากโรงเรียน
 • การเทียบโอนผลการเรียน
 • การขอใช้อาคารสถานที่
 • การขอใบแทนเอกสาร
 • คู่มืองานพิธีการ

ตารางข้อมูล

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

วันอังคาร, 10 มกราคม 2566 15:26

ประกาศ : กำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567
👉 ม.1 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง วันพุธ 8พ.ค.67 เวลา 8.00-12.00 น.
👉 ม.4 ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง วันพฤหัสบดี 9พ.ค.67 เวลา 8.00-12.00 น.
✅ นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน (โรงเรียนเดิมก็ได้)
✅ ผู้ปกครองแต่งกายชุดสุภาพ
✅ เตรียมปากกา 1 ด้าม และค่าประกันอุบัติเหตุ
....รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาด้วย....

วันจันทร์, 09 มกราคม 2566 15:26

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นางจารุวรรณ บุญโต ผอ.สพม.อบอจ พร้อมด้วย นายปิยะวุฒิ ศรีชนะ รอง ผอ.สพม.อบอจ และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ และมอบนโยบายการจัดการศึกษา “เรียนดี มีความสุข” สู่การปฏิบัติ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี 

เบอร์โทรศัพท์กลาง

โทร 045-376071 โทรสาร 045-376105

ฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการ  ต่อ -
รองฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ  ต่อ -
รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ  ต่อ -
รองฯ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  ต่อ -
รองฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร  ต่อ -
สำนักงานผู้อำนวยการตึก  ต่อ -

 

อีเมล์ส่วนกลาง

krucombuntharik@gmail.com

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มงานคณิตศาสตร์  ต่อ -
กลุ่มงานวิทยาศาสตร์  ต่อ -
กลุ่มงานภาษาไทย  ต่อ -
กลุ่มงานสังคมศึกษาฯ  ต่อ -
กลุ่มงานภาษาต่างประเทศ อังกฤษ ฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น  ต่อ -
กลุ่มงานสุขศึกษา  ต่อ -

 

อีเมล์ส่วนกลาง

krucombuntharik@gmail.com

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

งานบุคคลฯ  ต่อ -
การเงิน  ต่อ -
พัสดุ  ต่อ -
ทะเบียนวัดผลฯ  ต่อ -
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่า  ต่อ -
งานอนามัยโรงเรียน  ต่อ -

 

อีเมล์ส่วนกลาง

krucombuntharik@gmail.com

 

แจ้งเรื่องเข้าระบบ?

แจ้งเรื่องติดต่อ! ที่นี่

การส่งข้อมูลถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเรา